📸 2020 ECP Annual Meeting, Houston, TX

Houston at night.